1. പീക്ക്

  1. നാ.
  2. എച്ചിൽ
  3. പിഴുക്ക്. (പ്ര.) പീക്കുതിന്നുക = പരാശ്രയത്തിൽ കഴിയുക
 2. പിക്ക

  1. നാ.
  2. പതിമ്മൂന്നു മുത്തുകൾ കോർത്ത മാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക