1. പീച്ചാങ്കുഴൽ

    1. നാ.
    2. ദ്രാവകങ്ങൾ വലിച്ചുകയറ്റി പീച്ചാനുള്ള കുഴൽ, വസ്തിപിടിക്കാനുള്ള കുഴൽ, പിസ്കാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക