1. പീച്ചിക്കാ, -ങ്ങാ

    1. നാ.
    2. പീച്ചിലിൻറെ കായ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക