1. പീച്ചുക

  1. ക്രി.
  2. വയറിളക്കുക
  3. എനിമവയ്ക്കുക, വസ്തിപിടിക്കുക
  4. കുഴലിൽ വെള്ളവും മറ്റും കയറ്റി അച്ചുകൊണ്ട് ഞെക്കിപ്പുറപ്പെടുവിക്കുക
  5. പാലുകറക്കുക
  6. വലിച്ചുകീറുക
 2. പിച്ചുക

  1. ക്രി.
  2. നുള്ളുക, നുള്ളിയെടുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക