1. പീച്ചൻ

    1. വി.
    2. പിഞ്ച്, മൂക്കാത്ത
  2. പിച്ചൻ

    1. നാ.
    2. പിച്ചുപിടിച്ചവൻ, ഭ്രാന്തൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക