1. പീഠം

  1. നാ.
  2. ഗുദം
  3. ബലിപീഠം
  4. ഇരിക്കാനുള്ള ഉപകരണം, നാലുകാലുള്ള ഇരിപ്പിടം, സിംഹാസനവും മറ്റും
 2. പിഠം

  1. നാ.
  2. വേഴൽ
  3. ദുഃഖം
 3. ഊരുപഗൂഢം, -പീഡം

  1. നാ.
  2. തുടകൾ തമ്മിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആലിംഗനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക