1. പീഠകം

  1. നാ.
  2. ഇരിപ്പിടം
  3. ഉദ്യോഗം
 2. പിടകം

  1. നാ.
  2. ധാന്യപ്പുര
  3. പിടക (മുഖക്കുരു, കുരു, പരു)
  4. കുട്ട, വല്ലം
  5. പാത്തട്ടം
  6. പിച്ച
  7. ഇന്ദ്രൻറെ കൊടിക്കൂറയിലെ അലങ്കാരം
  8. ലേഖനസമൂഹം
 3. പിടാകം

  1. നാ.
  2. പിടകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക