1. പീഡ

  1. നാ.
  2. ഉപദ്രവം
  3. ചരളം
  4. ദുഃഖം
  5. കുട്ട, കൂട
 2. പിട1

  1. നാ.
  2. പെൺപക്ഷി
  3. പെണ്മാൻ
 3. പിട2

  1. നാ.
  2. കോലുകൊണ്ടുള്ള അടി
 4. പിട3

  1. -
  2. "പിടയ്ക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 5. പീട്

  1. നാ.
  2. ക്ഷാമം
  3. കുറവ്, താഴ്ച
  4. കൃഷിചെയ്യാത്തനിലം
 6. പീറ്റ

  1. വി.
  2. കീറിയത്
  3. ഉപയോഗമില്ലാത്തത്. (പ്ര.) പീറ്റത്തെങ്ങ് = കായ്ക്കാത്ത കൊന്നത്തെങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക