1. പീഡയിതവ്യ

    1. വി.
    2. പീഡനീയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക