1. പീഡാസ്ഥാനം

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. (ഗ്രഹണം) ദോഷംചെയ്യുന്ന സ്ഥാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക