1. പീഡിതം

  1. നാ.
  2. പീഡനം, മർദനം
  1. കാമ.
  2. ഒരു രതിബന്ധം
 2. പിടിത്തം

  1. നാ.
  2. അറിവ്
  3. പരിചയം
  4. വാശി
  5. ഇഷ്ടം
  6. പിടിക്കൽ, മൽപ്പിടുത്തം
  7. ശമ്പളവും മറ്റും പിടിച്ചുവയ്ക്കൽ
  8. വാതം സംബന്ധിച്ച കോച്ചൽ, വലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക