1. പീതനം

  1. നാ.
  2. കുങ്കുമം
  3. അമ്പഴം
  4. അരിതാരം
  5. മരമഞ്ഞൾ
  6. കല്ലാൽ, ഇത്തിയാൽ
 2. അപിധാനം, പിധാനം

  1. നാ.
  2. മൂടിവയ്ക്കൽ, ഒളിക്കൽ
  3. മറ, മൂടി, മറവ്
  1. തച്ചു.
  2. മോന്തായത്തിൻറെ മുകളിൽ കമഴ്ത്തിവയ്ക്കുന്ന മൂടിപ്പലക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക