1. പീതഭൃംഗരാജം

    1. നാ.
    2. മഞ്ഞക്കയ്യോന്നി
    3. ചെമ്പകം
    4. വലിയ കുമ്പളം
    5. പുഷ്പകർണികാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക