1. പീതരക്തം

    1. നാ.
    2. പുഷ്പരാഗം
    3. മഞ്ഞകലർന്ന ചെമപ്പുനിറം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക