1. പീതരോഹിണി

    1. നാ.
    2. കുമിഴ്
    3. പീതർമണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക