1. പീതലോഹം

    1. നാ.
    2. പീതലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക