1. പീതവർണം

    1. നാ.
    2. മെഴുക്
    3. പീതചന്ദനം
    4. മഞ്ഞനിറം
    5. മഞ്ഞക്കടമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക