1. പീതസാരം

  1. നാ.
  2. പുഷ്പരാഗം
  3. അഴിഞ്ഞിൽ
  4. അറബിക്കുന്തുരുക്കം
  5. ഗോമേദകം
  6. (ഹരി) ചന്ദനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക