1. പീതസാരകം

    1. നാ.
    2. വേപ്പ്
    3. മഞ്ഞച്ചന്ദനം
    4. ഒരു രത്നം
    5. മഞ്ഞക്കാതലുള്ളത്, വേങ്ങമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക