1. പീത്തുക

    1. ക്രി.
    2. പൊങ്ങച്ചം പറയുക
    3. മൂത്രമൊഴിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക