1. പീതൻ

  1. നാ.
  2. ശ്രീകൃഷ്ണൻറെ ഗോപുരം കാവൽക്കാരിൽ ഒരാൾ
 2. പിത്താൻ

  1. നാ.
  2. ഉടുപ്പിൻറെ ബട്ടൺ
 3. പീഥൻ

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക