1. പീതർമണി

    1. നാ.
    2. ഒരു അങ്ങാടി മരുന്ന്, പീതരോഹിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക