1. പീന

  1. വി.
  2. തടിച്ച, മുഴുപ്പുള്ള
 2. പിന

  1. -
  2. "പിനയുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 3. പിൻ1

  1. -
  2. "പിന്നുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 4. പിൻ2

  1. നാ.
  2. പിൻപ്, പുറക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക