1. പീനസം

    1. നാ.
    2. ഒരു നാസാരോഗം, സൈനോസിറ്റിസ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക