1. പീനസ്കന്ധം

    1. നാ.
    2. പോത്ത്
    3. തടിച്ച ചുമലുകളുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക