1. പീപ്പി

    1. നാ.
    2. "പീ പീ" എന്നു ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത്, ഊത്തുകുഴൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക