1. പീര

  1. നാ.
  2. പീച്ചിൽ
  3. തേങ്ങാ ചുരകിപ്പിഴിഞ്ഞതിൻറെ പിശിട്
  4. ചണ്ടി
  5. പിണ്ടി
  6. ഒരിനം ചുര
 2. ഉരൽപ്പുര, -പിര

  1. നാ.
  2. ഉരക്കളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക