1. പീലകം

    1. നാ.
    2. വലിയ കറുത്ത എറുമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക