1. പീവര

  1. നാ.
  2. അമുക്കൂരം
  3. തടിച്ചവൾ
 2. പീവര1

  1. വി.
  2. തടിച്ച (പ്ര.) പീവരസ്തനി = തടിച്ച മുലകളുള്ളവൾ, സുന്ദരി. പീവരതനു = തടിച്ച ശരീരമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക