1. പുംഗവം

    1. നാ.
    2. കാള
    3. ശ്രഷ്ഠമായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക