1. പുംഭാവം

    1. നാ.
    2. ആണത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക