1. പുംയോഗം

    1. നാ. കാമ.
    2. പുരുഷനുമായുള്ള സംയോഗം, പുംമൈഥുനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക