1. പുക

    1. നാ.
    2. ദുഃഖം
    3. തീ കത്തുമ്പോൾ ജ്വാലയ്ക്കുമുകളിൽ ഉയരുന്ന കരിയുടെ ചെറിയ കണങ്ങൾ കലർന്ന ഉഷ്ണവായു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക