1. പുകയില

    1. നാ.
    2. ഒരു ഏകവാർഷികസസ്യം, അതിൻറെ ഇല (ഇതിൽ നിക്കോട്ടിൻ എന്ന വിഷം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക