1. പുകയുക

  1. ക്രി.
  2. കോപം വർധിക്കുക
  3. പുകയുണ്ടാകുക
  4. തീ ആളിക്കത്താതെ പുക അധികമായി പുറപ്പെടുക
  5. അധികമായി ഉഷ്ണിക്കുക
  6. ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽ പുകകടന്ന് അരുചിയുണ്ടാകുക
  7. ഇല്ലാതാകുക. "പുകഞ്ഞകൊള്ളി പുറത്ത്" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക