1. പുകയ്ക്കുക

  1. ക്രി.
  2. പുകപുറപ്പെടുവിക്കുക
  3. (പുകയിട്ട്) നശിപ്പിക്കുക
  4. കായ്പഴുക്കാനായി പുക ഏൽപ്പിക്കുക
  5. പുകയേൽപ്പിച്ച് ഉണക്കുക (പ്ര.) പുകച്ചു പുറത്തു ചാടിക്കുക = 1. ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു പുറത്തുവരുത്തുക (പൊത്തിനകത്തുനിന്ന് എലിയെ എന്നപോലെ)
  6. ഗത്യന്തരമില്ലാത്തവിധം വിഷമിപ്പിച്ച് ഓടിക്കുക. പുകച്ചുകളയുക = നശിപ്പിക്കുക, ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലാതാക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക