1. പുകഴുക

    1. ക്രി.
    2. സ്തുതിക്കുക
    3. സ്തുതിക്കപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക