1. പുകഴ്ച

    1. നാ.
    2. സ്തുതി, പ്രശംസ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക