1. പുകിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പ്രവേശിപ്പിക്കുക
    3. എത്തിക്കുക, പ്രാപിക്കുക
    4. പുറപ്പെടുവിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക