1. പുകിൽ

  1. നാ.
  2. ഒരു വൃക്ഷം
  3. കൊയ്ത്ത്
  4. ആഡംബരം
  5. കലഹം
  6. ഘോഷം
  7. മരക്കണ്ടം
  8. (മണ്ണിൻറെ) ഈർപ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക