1. പുക്കശൻ

    1. നാ.
    2. ചണ്ഡാളൻ (പുണ്യമില്ലാത്തവൻ, താണവൻ)
  2. പക്കശൻ

    1. നാ.
    2. ചണ്ഡാലൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക