1. പുകൽ

  1. നാ.
  2. ചെയ്യൽ
  3. പ്റ്റാപിക്കൽ
  4. പോകൽ
 2. പുകൽ1

  1. നാ.
  2. ആഗ്രഹം
  3. ജയം
  4. വാക്ക്
  5. കേൾവി
  6. ആനന്ദം
  7. കൊയ്ത്ത് (പുകിൽ)
 3. പുകൽ2

  1. നാ.
  2. ഇരിപ്പിടം
  3. ഉപായം
  4. പ്രവേശം
  5. തുണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക