1. പുങ്ഖാനുപുങ്ഖം

    1. നാ.
    2. ഒന്നോടൊന്നു തുടർന്നു തൊടുക്കുന അമ്പിൻകൂട്ടം
    3. വാക്പ്രവാഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക