1. പുച്ഛം1

  1. നാ.
  2. തേൾ
  3. വാൽനക്ഷത്രം
  4. വാൽ
  5. നിസ്സാരം
  6. എന്തിൻറെയെങ്കിലും അറ്റം, പിൻഭാഗം
  7. പിഞ്ഛം
 2. പുച്ഛം2

  1. നാ.
  2. നിന്ദ, വെറുപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക