1. പുച്ഛി

    1. നാ.
    2. എരിക്ക്
    3. (പൂവൻ)കോഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക