1. പുടക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഉടയ്ക്കുക
    3. കുത്തുക
    4. ഇടിക്കുക
    5. പാറ്റുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക