1. പുടപുഴുക്കം

    1. നാ.
    2. പ്രതിധ്വനി, മാറ്റൊലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക