1. പുടയുക

    1. ക്രി.
    2. വീങ്ങുക
    3. ഒച്ചവയ്ക്കുക
    4. ഒഴുകുക
    5. നീന്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക