1. പുടിക

    1. നാ.
    2. പേരേലം
    3. കക്ക
    4. ഏലത്തരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക