1. പുട്ട്

  1. നാ.
  2. ഒരു പലഹാരം, പിട്ട്
 2. പൂട്ട്1

  1. നാ.
  2. ആമ
  3. ആലിംഗനം
  4. അടപ്പ്
  5. ആപത്ത്
  6. ബന്ധനം
  7. വിലങ്ങ്
  8. കൊളുത്ത്
  9. ഉഴവ്
  10. ഞാൺ
  11. താഴ് (വാതിലും മറ്റും പൂട്ടാനും തുറക്കാനും ഉള്ള ഉപകരണം)
  12. ഗുസ്തിയിൽ കയ്യോ കാലോകൊണ്ടു കെട്ടി എതിരാളിയുടെ ചലനം തടയൽ
  13. രണ്ടു ഓലകൾ കൂടിയത്
 3. പൂട്ട്2

  1. നാ.
  2. ഒരു പലഹാരം, പുട്ട്
 4. പിട്ട്1, പുട്ട്

  1. നാ.
  2. ഒരു പലഹാരം
  3. അരിമാവും മറ്റും കുഴച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക